Klauzula informacyjna dla pracownika OSK

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA OSK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Informacje dotyczące administratora

  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia ……………………….., …………………, tel. ……………………….., fax +48 …………………………., adres mailowy:……………...

 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  1. zarządzania usługami szkoleniowymi oferowanych w Serwisie Internetowym www.e-prawojazdy.eu,
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  3. prowadzenia analiz wykorzystywanych usług.
  Ośrodek Szkolenia Kierowców jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Pesel,
  4. NIP,
  5. Numer telefonu (firmowy),
  6. Numer uprawnień instruktora nauki jazdy (opcjonalnie).
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po zgłoszeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.

 4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Prawa wymienione w pkt. 1-6 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.

 5. Podanie danych osobowych

  Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne w celu identyfikacji pracownika OSK w Serwisie Internetowym „www.e-prawojazdy.eu” i umożliwienia zarządzania usługami szkoleniowymi i Kursami oferowanymi przez ten serwis.

 6. Profilowanie

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 7. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

  Kancelaria prawna, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.