Regulamin serwisu „Kierowca doskonały” (wersja z dnia 07.11.2016)


Informacja dla Konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (PDF)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystania z serwisu Kierowca Doskonały (PDF)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych od dnia 07.11.2016 (PDF)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych od dnia 04.11.2015 do 06.11.2016 (PDF)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych od dnia 25.12.2014 do 03.11.2015 (PDF)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych od dnia 19.11.2014 do 24.12.2014 (PDF)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych od dnia 12.09.2013 do 18.11.2014 (PDF)

Wersja Regulaminu dla kont aktywowanych do 12.09.2013 (PDF).

§ 1. Definicje

 1. Serwis – produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Kierowca doskonały” znajdujący się pod adresem www.e-prawojazdy.eu.
 2. Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu.
 3. Umowa o dostępie do systemu – umowa licencji udzielana przez Operatora Systemu, upoważniająca OSK do korzystania z Serwisu,
 4. OSK – klient Operatora Systemu korzystający z dostępu do Serwisu na podstawie Umowy o dostępie do systemu.
 5. Pracownik OSK – klient Operatora Systemu, którego konto i dostęp został stworzony przez OSK.
 6. Kursant – klient Operatora Systemu, którego konto i dostęp został stworzony przez OSK przy pomocy Identyfikatora Indywidualnego.
 7. Użytkownik demonstracyjny – klient Operatora Systemu, który aktywował konto Demonstracyjne OSK lub Konto Demonstracyjne Kursanta
 8. Klient – podmiot korzystający z Serwisu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 9. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Identyfikator Indywidualny Kursanta OSK – kod dostępu do systemu umożliwiający stworzenie konta Kursanta OSK w Systemie.
 11. Kod aktywacyjny Kursanta Indywidualnego – kod dostępu systemu umożliwiający stworzenie konta Kursanta Indywidualnego w Systemie.
 12. Kurs – materiały umożliwiające zdobycie wiedzy w określonym zakresie przez Kursanta. Rodzaj kursu jest definiowany przez Identyfikator Indywidualny.
 13. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
 14. Serwis Testy – produkt w postaci rozwiązania informatycznego Testy Online znajdujący się pod adresem testyonline.grupaimage.eu.
 15. Sklep internetowy - sprzedaż prowadzona przez Grupa Image Sp. z o.o. za pośrednictwem domeny www.grupaimage.eu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu.
 2. Serwis jest serwisem informacyjno-edukacyjnym, ułatwiającym zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwem ruchu drogowego, prowadzonym w formie wykładów. Serwis nie zastępuje konieczności odbycia kursu prawa jazdy oraz zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 3. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny uzyskuje dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wymaganych podczas rejestracji.
 4. W celu dokonania rejestracji, OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Operatora Systemu na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Operatora Systemu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w tym formularzu.
 5. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 6. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 7. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz Użytkownika Demonstracyjnego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta.
 8. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 9. Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6 lit.d OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny, którzy stworzyli konto zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, mogą uzyskać również dostęp do Serwisu Testy pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Serwisu Testy.

§ 3. Kurs

 1. Kursy dostępne w systemie: Kierowca doskonały, Kierowca doskonały CD spełniają wymagania prawne zawarte w Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. z późn. zmianami), Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr 995) dotyczące w zakresie:
  1. zawartości merytorycznej,
  2. wymagań stawianych wykładom, które mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.
 2. Operator Serwisu przykłada najwyższą wagę do poprawności Kursów.
 3. Rodzaj kursu jest definiowany przez Identyfikator Indywidualny Kursanta OSK oraz Kod aktywacyjny Kursanta Indywidualnego.

§ 4. Konto OSK

 1. Aby uzyskać dostęp do Systemu niezbędne jest zawarcie Umowy o dostępie do systemu oraz podanie następujących danych:
  1. Dane OSK: Nazwę szkoły, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, telefon, fax, adres e-mail, 
  2. Dane rozliczeniowe do faktury: nazwę firmy, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, miejscowość, NIP,
  3. Dane osoby uprawnionej do kontaktów ze strony OSK: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer PESEL.
 2. OSK, podając dane podczas rejestracji:
  1. oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przez Operatora Systemu w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu),
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat zmian w Serwisie.
 3. Po zawarciu Umowy o dostępie do systemu oraz danych w/w Operator Systemu przekaże za pomocą poczty elektronicznej list zawierający:
  1. adres strony umożliwiający logowanie do Systemu,
  2. login oraz hasło dostępu do Systemu.
 4. Konto OSK umożliwia.
  1. zapoznanie się z treścią Kursów i materiałów dodatkowych dostępnych dla kursantów,
  2. tworzenie kont pracownikom OSK, w tym wykładowcom,
  3. czasową deaktywację i ponowną aktywację kont pracownika OSK, w tym wykładowcy,
  4. przydzielanie i zmianę uprawnień pracownikom OSK, w tym wykładowcom,
  5. tworzenie kont Kursantów,
  6. edycje danych Kursantów,
  7. zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy,
  8. kwalifikację do egzaminu wewnętrznego,
  9. kończenia szkolenia Kursantów,
  10. dodawanie zajęć do harmonogramów Kursanta i pracowników OSK, w tym wykładowców,
  11. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu,
  12. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK.
 5. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

§ 5. Konto Pracownika OSK

 1. Konto Pracownika OSK jest tworzone przez OSK przez wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL i data urodzenia,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. numer uprawnień instruktora nauki jazdy.
 2. Po stworzeniu konta Pracownika OSK na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto.
 3. Po aktywacji konta przez Pracownika OSK i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
 4. Konto nie może być usunięte z systemu może jednak zostać deaktywowane.
 5. Każdy Pracownik OSK może mieć w szczególności uprawnienia w następującym zakresie:
  1. zakup materiałów szkoleniowych - umożliwia zamawianie w imieniu szkoły materiałów wraz z kodami dostępu,
  2. dodawanie Kursantów - umożliwia dodawanie Kursantów do Systemu,
  3. edycja danych Kursantów - umożliwia zmianę danych Kursantów (imienia, nazwiska, numeru telefonu),
  4. zamykanie szkolenia Kursantów - umożliwia zamykanie procesu szkolenia kursantów w imieniu szkoły - bez względu na spełnienie warunków.
  5. edycja informacji o zakwalifikowaniu Kursanta do egzaminu wewnętrznego - umożliwia kwalifikowanie Kursanta do egzaminu wewnętrznego,
  6. edycja informacji o zaliczeniu egzaminu wewnętrznego - umożliwia zaznaczanie zaliczenia egzaminu wewnętrznego,
  7. zarządzanie harmonogramami własnych Kursantów - możliwość zmiany harmonogramów własnych Kursantów,
  8. możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji - możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji.
 6. Konto Pracownika OSK umożliwia – w przypadku domyślnego ustawienia uprawnień:
  1. zapoznanie się z treścią Kursów i materiałów dodatkowych dostępnych dla kursantów,
  2. tworzenie kont Kursantów,
  3. edycje danych Kursantów,
  4. zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy,
  5. kwalifikację do egzaminu wewnętrznego,
  6. kończenia szkolenia Kursantów,
  7. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu,
  8. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK.
 7. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości systemu.

§ 6. Konto Kursanta OSK

 1. Do stworzenia konta Kursanta OSK niezbędny jest Identyfikator indywidualny Kursanta OSK, który Kursant OSK otrzymuje od OSK.
 2. Konto Kursanta OSK jest tworzone przez OSK lub uprawnionego pracownika OSK, przez wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:
  1. imię i nazwiska,
  2. numer profilu kandydata na kierowcę,
  3. numer PESEL,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu,
  6. identyfikator indywidualny OSK.
 3. Po stworzeniu konta Kursanta OSK na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto Kursanta OSK.
 4. Po aktywacji konta przez Kursanta OSK i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
 5. Konto Kursanta OSK nie może być usunięte z systemu, może jednak zostać deaktywowane.
 6. Konto Kursanta OSK umożliwia:
  1. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych,
  2. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie serwisu,
  3. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK,
  4. dostęp do kursu na odpowiednią kategorie w serwisie Testy znajdującym się na stronie testyonline.grupaimage.eu po stworzeniu konta obejmującego 90-dniowy dostęp do pytań podobnych do stosowanych podczas testów na prawo jazdy.
 7. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

§ 7. Konto Kursanta Indywidualnego

 1. Do stworzenia Konta Kursanta Indywidualnego niezbędny jest Kod Aktywacyjny Kursanta Indywidualnego oraz wypełnienie odpowiedniego formularza, zawierającego następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer profilu kandydata na kierowcę,
  3. numer PESEL,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu.
 2. Po stworzeniu konta Kursanta Indywidualnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący konto Kursanta Indywidualnego.
 3. Po aktywacji konta przez Kursanta Indywidualnego i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
 4. Konto Kursanta Indywidualnego umożliwia:
  1. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych,
  2. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie serwisu,
  3. dostęp do kursu na odpowiednią kategorie w serwisie Testy znajdującym się na stronie testyonline.grupaimage.eu po stworzeniu konta obejmującego 90-dniowy dostęp do pytań podobnych do stosowanych podczas testów na prawo jazdy.
 5. Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu.

§ 8. Konto Demonstracyjne

 1. W systemie istnieją dwa konta demonstracyjne:
  1. Konto OSK,
  2. Konto Kursanta.
 2. Aktywacja konta demonstracyjnego OSK:
  1. aktywacja konta następuje po wprowadzeniu identyfikatora i odpowiednich danych na stronie demo.e-prawojazdy.eu oraz akceptacji Regulaminu,
  2. aby aktywować należy wprowadzić dane:
   1. imię, nazwisko, telefon i adres email osoby dokonującej aktywacji,
   2. nazwę OSK, telefon, nip i adres email, w imieniu której identyfikator jest aktywowany.
  3. po kliknięciu Wyślij na podany adres email zostanie wysłany kod aktywacyjny pozwalający dokończyć proces aktywacji,
  4. po aktywacji konta i ustaleniu hasła dostępu, konto staje się aktywne.
 3. Konto Demonstracyjne OSK umożliwia:
  1. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych,
  2. zapoznanie się z mechanizmami działania systemu.
 4. W ramach konta demonstracyjnego OSK zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu oraz przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do systemu.
 5. Aktywacja konta demonstracyjnego Kursanta:
  1. aktywacja konta następuje po wprowadzeniu identyfikatora i odpowiednich danych na stronie kursant.e-prawojazdy.eu oraz akceptacji Regulaminu,
  2. aby aktywować należy wprowadzić dane:
   1. identyfikator,
   2. adres e-mail osoby aktywującej Konto Demonstracyjne Kursanta.
  3. po aktywacji na podany adres email zostanie wysłany kod aktywacyjny pozwalający dokończyć proces aktywacji,
  4. po kliknięciu Wyślij konta staje się aktywne.
 6. Konto Demonstracyjne Kursanta umożliwia:
  1. zapoznanie się z treścią kursów i materiałów dodatkowych,
  2. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie serwisu,
  3. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach przykładowej szkoły.
 7. W ramach Konta Demonstracyjnego Kursanta zabronione jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Systemu oraz przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do systemu.
 8. Właściwości kont demonstracyjnych uzależnione są od rodzaju Identyfikatora demonstracyjnego i mogą być zmienione przez Operatora Systemu.
 9. Operator systemu zastrzega sobie prawo do zaprzestania dystrybucji i obsługi Kont Demonstracyjnych w dowolnym czasie.

§ 9. Zakup identyfikatorów indywidualnych Kursantów OSK

 1. Zamówienia na Identyfikatory Indywidualne Kursanta OSK mogą zamawiać jedynie OSK lub uprawnieni Pracownicy OSK.
 2. Zamówienie może zostać złożone: telefonicznie lub za pomocą specjalnego formularza w Serwisie na stronie www.e-prawojazdy.eu.
 3. Złożenie zamówienia złożonego w Serwisie za pośrednictwem strony www.e-prawojazdy.eu jest potwierdzane informacją przesłaną do OSK w wewnętrznym systemie pocztowym Serwisu.
 4. Dopuszczalnym jest odstąpienie od zamówienia i zwrot nieaktywowanych Identyfikatorów Indywidualnych kursanta OSK.
 5. OSK może dokonać zwrotu zamówionych i nieaktywowanych Identyfikatorów Indywidualnych Kursanta OSK, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od ich otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (odstąpienie od umowy).
 6. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na formularzu znajdującym się na stronie www.grupaimage.eu/odstapienie.html.
 7. Operator Systemu dokonuje zwrotu należności za zwrócone nieaktywowane Identyfikatory Indywidualne Kursanta OSK w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od dnia złożenia przez OSK lub uprawnionego Pracownika OSK, oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Kod aktywacyjny Kursanta OSK nie aktywowany w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu, zostaje deaktywowany.

§ 10. Zakup Kodów aktywacyjnych Kursantów Indywidualnych

 1. Kod Aktywacyjny Kursanta Indywidualnego można nabyć za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez Operatora Systemu na stronie internetowej www.grupaimage.eu.
 2. Regulamin Sklepu określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Operatora systemu znajduje się na stronie internetowej www.grupaimage.eu/regulamin.html.
 3. Dopuszczalnym jest odstąpienie od umowy i zwrot nieaktywowanych Kodów aktywacyjnych Kursanta Indywidualnego zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w § 9 Regulaminu Sklepu.
 4. Operator Systemu dokonuje zwrotu należności za zwrócony nieaktywowany Kod aktywacyjny Kursanta Indywidualnego w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty złożenia przez Kursanta Indywidualnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Kod aktywacyjny Kursanta Indywidualnego nie aktywowany w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu, zostaje deaktywowany.

§ 11. Dostępność Systemu

 1. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych, przy czym ważność kursów i egzaminów płatnych zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu. Przedłużenie to nie obejmuje Kont Demonstracyjnych.
 2. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Systemu, Pracownicy OSK, Kursanci OSK i Kursanci Indywidualni zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą wewnętrznej poczty systemu, a OSK za pomocą poczty elektronicznej podanej podczas tworzenia konta.

§ 12. Reklamacje

 1. OSK, Pracownikom OSK, Kursantom OSK, Kursantom Indywidualnym oraz Użytkownikom Demonstracyjnym przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres:
  Grupa IMAGE Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 lub e-mailem na adres redakcja@grupaimage.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu „Kierowca Doskonały”. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. login w systemie,
  3. adres zamieszkania zgłaszającego,
  4. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  5. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w ust. 2 powyżej.
 5. Operator systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego OSK, Pracownikom OSK, Kursantom OSK, Kursantom Indywidualnym oraz Użytkownikom Demonstracyjnym przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Operator systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator systemu.
 9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Konsumentom przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
 10. Dochodzenie przez Konsumenta roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
 11. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 12. Konsument uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 13. Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz Użytkownika Demonstracyjnego, Operator Systemu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy o dostępie do systemu ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Za istotne naruszenie postanowień Umowy o dostępie do systemu, uważa się w szczególności:
  1. naruszenie postanowień Regulaminu,
  2. naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi Systemu,
  3. udostępnianie kodu dostępu, loginu dostępu osobom trzecim.
 3. Operator Systemu może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu pisemnie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż nie może wypowiedzieć umowy przez okres 2 lat liczonych od dnia jej zawarcia.
 4. OSK może wypowiedzieć Umowę o dostępie do systemu pisemnie, w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 14. Dane osobowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz.1180 z póżn. zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu.
 3. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania.
 4. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny zobowiązany jest również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu korzystania z Serwisu (uzyskania Identyfikatora Indywidualnego umożliwiającego stworzenie Konta i korzystanie z Serwisu), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Operatora Systemu na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu.
 5. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów promocyjno-marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Operatora Systemu na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu.
 6. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Systemu danych osobowych podanych przez niego w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, zgodnie z następującą formułą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją usług, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1180 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.”
 7. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skutecznej rejestracji i uzyskania dostępu do Serwisu.
 8. Operator Systemu jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w.w. ustawy. Operator Systemu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Rozpoczęcie przez OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz Użytkownika Demonstracyjnego korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora Systemu danych podanych przez niego osobowych w celu celach promocyjno-marketingowych, zgodnie z następującą formułą:
  „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm.) o produktach oferowanych do sprzedaży przez Operatora Systemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.”
 11. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny może zlikwidować Konto w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu oraz wysłanie za pomocą poczty elektronicznej, bądź na przesłanie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy adres www.e-prawojazdy.eu.
 12. Usunięcie Konta lub modyfikacja danych jest niedopuszczalne, jeżeli:
  1. może skutkować utratą integralności danych na poziomie OSK,
  2. likwidacja konta lub modyfikacja danych konta OSK skutkuje likwidacją kont Pracowników OSK i Kursantów OSK.
 13. Usunięcie Konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 15. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Operator systemu jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
 2. Operator systemu za pośrednictwem strony internetowej www.e-prawojazdy.eu udostępnia OSK, Pracownikowi OSK, Kursantowi OSK, Kursantowi Indywidualnemu oraz i Użytkownikowi Demonstracyjnemu usługę polegająca na dostępie do Serwisu.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator systemu, OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz Użytkownik Demonstracyjny musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologięCookies, zainstalowanie obsługi Java Script oraz Flash 11+.oraz MS Internet Explorer 10.0+, Opera 12+, Chrome 24+, Firefox, Safari, 
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  4. Operator nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania konfiguracji systemów i przeglądarek internetowych o niestandardowych ustawieniach.
 4. Operator systemu zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator systemu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator systemu ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  1. kodowanie transmisji danych https,
  2. kodowanie bazy danych osobowych,
  3. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 6. Rozpoczęcie przez OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz Użytkownika Demonstracyjnego korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Zgoda OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz i Użytkownika Demonstracyjnego na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).

§ 16. Pliki „cookies”

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Operator Systemu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz i Użytkownika Demonstracyjnego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).
 2. OSK, Pracownik OSK, Kursant OSK, Kursant Indywidualny oraz i Użytkownik Demonstracyjny może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 3. Korzystanie przez OSK, Pracownika OSK, Kursanta OSK, Kursanta Indywidualnego oraz i Użytkownika Demonstracyjnego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Kursanta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
  1. optymalizacji korzystania ze strony internetowej www.e-prawojazdy.eu,
  2. utrzymywania sesji zalogowanych użytkowników.

§ 17. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Operator systemu informuje przez umieszczenie na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu będzie znajdować się na stronie internetowej www.e-prawojazdy.eu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Kursów, które zostały rozpoczęte i nie zakończone przed datą, od której obowiązuje zmieniony Regulaminu.
 5. Zmieniony Regulaminu dotyczy Kursów, z których korzystają Kursanci OSK, którzy aktywowali Identyfikator Indywidualny oraz Kursanci Indywidulani, którzy aktywowali Kod aktywacyjny Kursanta Indywidualnego po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Aktywacja identyfikatora indywidualnego wiąże się z koniecznością akceptacji zmienionego Regulaminu.
 6. Kursant OSK i Kursant Indywidulany, który nie zaakceptował zmienionego Regulaminu i nie aktywował Identyfikatora Indywidualnego / Kodu aktywacyjnego Kursanta Indywidualnego, może dokonać zwrotu nieaktywowanego Identyfikatora Indywidualnego/ Kodu aktywacyjnego Kursanta Indywidualnego zgodnie z zasadami określonymi w § 9 i 10 Regulaminu.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr.90, poz.631 z późn. zmianami).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.