Regulamin serwisu "Kierowca doskonały"


REGULAMIN SERWISU

www.e-prawojazdy.eu

z dnia 08 stycznia 2021 roku.

 

 1. §1 Postanowienia ogólne

  1. Serwis Internetowy https://www.e-prawojazdy.eu jest własnością firmy Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
  2. Regulamin Serwisu Internetowego https://www.e-prawojazdy.eu określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i znajduje się pod adresem https://www.e-prawojazdy.eu.
  3. Regulamin Serwisu Internetowego https://www.e-prawojazdy.eu jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  4. Użytkownicy uzyskują dostęp do Serwisu Internetowego po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wymaganych podczas rejestracji.

  §2 Definicje

  1. Serwis Internetowy – produkt o przeznaczeniu edukacyjnym w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się pod adresem https://www.e-prawojazdy.eu, za pomocą którego świadczone są usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu.
  3. Umowa Konta – umowa abonencka, której przedmiotem jest odpłatne umożliwienie OSK przez Operatora Systemu na rzecz pracowników własnych i/lub Kursanta Rejestrację w Serwisie i zarządzanie kontem Kursanta, w celu świadczenia Usług.
  4. Kursant - klient OSK będący osobą fizyczną korzystającą z Usług Serwisu Internetowego na podstawie Umowy Konta.
  5. OSK – przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która wykupuje dostęp do Kursów za pośrednictwem Serwisu Internetowego Operatora Systemu na podstawie Umowy Konta.
  6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca zakupu Usługi z Regulaminem i przepisami prawa
  7. Konsument – osoba fizyczna lub podmiot, będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dokonująca zakupu Usługi bezpośrednio u Operatora Systemu.
   1. Klientem jest również Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przysługują jej więc prawa w związku z art. 3851-3853 Kodeksu Cywilnego.
  8. Użytkownik – Kursant, Klient lub osoba na podstawie Umowy Konta, która jest uprawniona do korzystania z Usług Serwisu Internetowego.
  9. Sklep Internetowy - sprzedaż prowadzona przez Operatora Systemu pod adresem: https://www.grupaimage.eu.
  10. Identyfikator Indywidualny – kupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego kod dostępu do Serwisu Internetowego umożliwiający założenie Konta użytkownika i dostęp do zakupionego rodzaju Kursu.
  11. Rejestracja w Serwisie – profil Użytkownika identyfikowany za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Serwisu Internetowego.
  12. Kurs – forma zajęć prowadzonych z wykorzystaniem materiałów, treści, narzędzi oraz metod i technik kształcenia na odległość; opracowana przez Operatora Systemu i zamieszczona na platformie edukacyjnej.
  13. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://www.e-prawojazdy.eu.
  14. Usługi – Kursy udostępnianie przez Operatora Systemu drogą elektroniczną, przy pomocy Serwisu internetowego, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiące usługi cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
  15. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. Zm.).
  16. Testy Online -– serwis internetowy dostępny pod adresem: imageprawojazdy.pl  i na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu.

 

 1. §3 Rodzaje i zakres usług

  1. Usługi oferowane przez Operatora Systemu za pośrednictwem Serwisu Internetowego obejmują:
   1. umożliwienie zakupu Identyfikatora Indywidualnego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
   2. udostępnienie Kursu;
   3. umożliwienie zakupu i korzystania z usługi Testy Online.
  2. Regulamin Sklepu Internetowego określający ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu Identyfikatorów Indywidualnych znajduje się pod adresem https://www.grupaimage.eu.
  3. Identyfikator Indywidualny nieaktywowany w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu, może zostać dezaktywowany przez Operatora Systemu.
  4. Zakupu Identyfikatora Indywidualnego mogą dokonywać:
   1. OSK
   2. Kursant
   3. Klient
  5. Zamówienia na Identyfikatory Indywidualne OSK mogą składać:
   1. telefonicznie,
   2. za pomocą formularza w Serwisie Internetowym,
   3. za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  6. Klient można nabyć Identyfikator Indywidualny za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  §4 Udostępnienie Kursu

  1. Kursy dostępne w Serwisie Internetowym spełniają wymagania wskazane w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:
   1. Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. Zmianami),
   2. Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. Z późn. Zmianami),
   3. Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr .995, z późn. Zmianami), w zakresie zawartości merytorycznej i wymagań stawianych wykładom, które mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.
  1. Operator Systemu przykłada najwyższą wagę do poprawności merytoryczne Kursów i wprowadza w nich niezwłocznie wszelkie niezbędne zmiany dostosowujące je do obowiązującego programu szkolenia.
  2. W celu uruchomienia Kursu konieczna jest Rejestracja w Serwisie.
  3. Rodzaj Kursu jest definiowany przez wpisany Identyfikator Indywidualny.
  4. W związku z charakterem oraz formą Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego, Operator systemu zwraca się do Konsumenta o wyrażenie zgody na przekazanie dostępu do Kursów po zawarciu umowy i opłaceniu zamówienia oraz rezygnację przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Wyrażenie zgody na przekazanie dostępu do Kursów przed upływem 14 dni od zawarcia umowy i rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy, odbywa się poprzez akceptację przez Konsumenta oświadczenia udostępnionego przez Sprzedawcę w procesie dokonywania zakupu.

  §5 Profil OSK

  1. Aby OSK uzyskało dostęp do Serwisu Internetowego niezbędne jest zawarcie Umowy Konta pomiędzy OSK, a Operatorem Systemu.
  2. Po zawarciu Umowy Konta OSK może zarejestrować się w Serwisie Internetowym.
  3. Podczas rejestracji w Serwisie Internetowym OSK wprowadza następujące dane:
   1. Dane teleadresowe:
    1. nazwa szkoły,
    2. nazwa firmy,
    3. ulica, kod pocztowy i miejscowość,
    4. telefon i fax,
    5. adres email wykorzystywany do powiadomień z Serwisu Internetowego,
    6. NIP OSK,
    7. Regon OSK,
    8. adres email OSK,
   2. Dane pracownika OSK:
    1. imię i nazwisko,
    2. pesel,
    3. NIP,
    4. numer telefonu,
    5. adres e-mail,
    6. numer uprawnień instruktora nauki jazdy (opcjonalnie).
  4. Podczas tworzenia Profilu OSK, każdemu OSK Operator Systemu nadaje indywidualny symbol.
  5. Podczas tworzenia Profilu OSK tworzone są konta użytkowników.
  6. Po stworzeniu Profilu OSK Operator Systemu przekazuje pracownikom OSK, którym konta zostały założone, za pomocą poczty elektronicznej e-mail z:
   1. adresem strony umożliwiający logowanie do Serwisu Internetowego,
   2. login oraz hasło dostępu do Serwisu Internetowego.
  7. Podczas pierwszego logowania pracownik OSK musi dokonać zmiany hasła i wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z aktywacją konta.
  8. Konto Użytkownika OSK nie może być usunięte z systemu może jednak zostać dezaktywowane przez OSK.
  9. OSK może zmienić uprawnienia kont swoich pracowników.
  10. Założone i aktywowane konto Użytkownika OSK umożliwia:
   1. zamawianie w imieniu OSK Identyfikatorów Indywidualnych z podręcznikiem lub bez podręcznika,
   2. zapoznanie się z listą dostępnych w danym OSK kodów,
   3. tworzenie kont Kursantów,
   4. edycje danych Kursantów,
   5. zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy,
   6. kwalifikację do egzaminu wewnętrznego,
   7. kończenia szkolenia Kursantów,
   8. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu,
   9. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK,
   10. zapoznanie się z treściami Kursów.

  §6 Konto Użytkownika

  1. Konto Użytkownika może zostać stworzone przez:
   1. Pracownika OSK za pomocą Identyfikatora Indywidualnego
   2. Kursanta za pomocą Identyfikatora Indywidualnego zakupionego przez OSK
   3. Klienta po zakupie Identyfikatora Indywidualnego w Sklepie Internetowym.
  2. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte z Serwisu Internetowego, może jednak zostać zdezaktywowane. Dezaktywacji może dokonać pracownik OSK, Kursant lub Klient.
  3. Utworzenie konta Użytkownika przez OSK polega na wprowadzeniu do formularza Serwisu Internetowego następujących danych:
   1. Imienia i nazwiska Kursanta,
   2. numer profilu kandydata na kierowcę (opcjonalnie),
   3. numeru PESEL Kursanta,
   4. adresu email Kursanta,
   5. numeru telefonu Kursanta (opcjonalnie),
   6. Identyfikatora Indywidualnego.
  4. Po utworzeniu konta Użytkownika przez OSK:
   1. na podany przez Kursanta adres email wysłany zostaje do Kursanta email zawierający link do aktywacji konta,
   2. Kursant podaje Identyfikator Indywidualny oraz numer PESEL,
   3. Kursant wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu,
   4. Kursant wyraża zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych,
   5. Kursant ustawia hasło do Serwisu Internetowego.
  5. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta przez Kursanta polega na wprowadzeniu do formularza Serwisu Internetowego następujących danych:
   1. identyfikatora zakupionego przez OSK,
   2. imienia i nazwiska Kursanta,
   3. adresu email Kursanta.
  6. Aby utworzyć konto Kursant zobowiązany jest:
   1. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
   2. ustawić hasło dostępu do Serwisu Internetowego,
   3. kliknąć przycisk „aktywuj konto”.
  7. Rejestracja w Serwisie i utworzenie konta przez Klienta wymaga wcześniejszego zakupu w Sklepie Internetowym Indywidualnego Identyfikatora.
  8. Aby utworzyć konto Klient zobowiązany jest:
   1. otworzyć odpowiednią stronę internetową, której adres widoczny jest w treści email ze Sklepu Internetowego,
   2. zaakceptować postanowienia Regulaminu,
   3. wyrazić zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych,
   4. ustawić hasło dostępu do Serwisu Internetowego,
   5. kliknąć przycisk „aktywuj konto”.
  9. Aktywowane konto Użytkownika w Serwisie Internetowym umożliwia:
   1. zapoznawanie się z treścią Kursów w kolejności wynikającej ze struktury Kursu przez okres 90 dni kalendarzowych,
   2. zapoznawanie się z treścią materiałów dodatkowych,
   3. wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych w wewnętrznym systemie Serwisu Internetowego,
   4. tworzenie wątków i zapoznawanie się z dyskusjami prowadzonymi w ramach OSK,
   5. otrzymanie kodu do wykorzystania w Serwisie Testy Online – umożliwiającego korzystanie z tego serwisu przez okres 90 dni kalendarzowych od daty pierwszego logowania w Serwisie.
  10. Treści Kursów stają się dostępne w kolejności wynikającej ze struktury Kursu, po zaliczeniu poprzedniego etapu kursu.
  11. Konto Użytkownika umożliwia zalogowanie się w tym samym czasie wyłącznie z jednego komputera.
  12. Okres dostępu do Kursu może zostać wydłużony:
   1. w przypadku kont założonych przez pracownika OSK lub w przypadku kont założonych przez Kursanta za pomocą Identyfikatora Indywidualnego otrzymanego od OSK, po wprowadzeniu przedłużającego Identyfikatora Indywidualnego przez pracownika OSK lub Operatora Systemu,
   2. w przypadku kont założonych przez Klienta po wprowadzeniu Identyfikatora Indywidualnego przedłużającego, zakupionego w Sklepie Internetowym.

  13. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Ochrony Danych Osobowych,

  §8 Obowiązywanie umowy

  1. 1. Akceptacja Regulaminu, rejestracja w Serwisie Internetowym zakończona założeniem konta Użytkownika i rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Umowa wygasa automatycznie po 90 dniach od daty aktywacji kodu.
  3. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu ważności Identyfikatora Indywidualnego przez OSK, Użytkownika, jak i Operatora Systemu na zasadach określonych poniżej.
  4. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez dezaktywację konta Użytkownika.
  5. Skutkiem dezaktywacji konta Użytkownika jest brak możliwości zalogowania się do Serwisu Internetowego.
  6. OSK i Użytkownik mogą dezaktywować konto w każdym czasie poprzez:
   1. wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie Serwisu Internetowego i przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Operatora Systemu;
   2. wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie.
  7. Usunięcie konta Użytkownika lub modyfikacja danych jest niedopuszczalna, jeżeli może skutkować utratą integralności danych na poziomie OSK.
  8. Operator Systemu dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail informacji, o planowanej dezaktywacji Konta użytkownika.
  9. Operator Systemu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
   1. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z przeznaczeniem,
   2. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   3. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
   4. powzięcia informacji, że login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich,
   5. powzięcia informacji, że są kopiowane treści albo udostępnianie albo naruszane prawa autorskie Operatora Systemu,
   6. udostępniania Identyfikatora Indywidualnego, loginu lub hasła osobom trzecim.
  10. Operator Systemu może wypowiedzieć Umowę Konta o korzystanie z Serwisu Internetowego z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  11. OSK może wypowiedzieć Umowę Konta, w każdym czasie, z zachowaniem 3-miesięcznego.


§9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Operator Systemu jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
  2. Operator Systemu za pośrednictwem Serwisu Internetowego udostępnia Użytkownikom Usługę polegająca na dostępie do Kursów.
  3. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
  5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Operator Systemu zastrzega, że korzystanie z Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  8. Operator Systemu zapewnia działanie Serwisu Internetowego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  9. Operator Systemu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu Internetowego i konta Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego i konta Użytkownika, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Operatora Systemu lub Użytkownika na czas niezbędny do ich usunięcia.
  10. Użytkownik Serwisu Internetowego zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do konta innych Użytkowników Serwisu Internetowego lub działać na ich szkodę.

  §10 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

  1. Do współpracy z Serwisem Internetowym Operatora Systemu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
   3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
  2. Zapewniamy prawidłowe działanie Serwisu w internetowych przeglądarkach Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge w aktualnej wersji
  3. Do prawidłowego działania Serwisu konieczne może być działanie w postaci włączenie obsługi JavaScript oraz zaakceptowania plików Cookies.
  4. Operator Serwisu Internetowego zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu Internetowego w przypadkach od niego niezależnych. W takich sytuacjach, ważność kursów zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu Internetowego.
  5. Operator Serwisu Internetowego ma prawo czasowo wstrzymać działanie Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
  6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Serwisu Internetowego, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Serwisu Internetowego.
  7. Operator Serwisu Internetowego ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu Internetowego lub konto ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy stron.
  8. O zablokowaniu konta lub dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownicy zostaną poinformowani adres email podany podczas rejestracji do Serwisu Internetowego.
  9. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  10. Operator Serwisu Internetowego nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
  11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Serwisu Internetowego.

 

 1. §11 Prawa autorskie

  1. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. składające się na Kursy, są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do Kursów przysługują Operatorowi Systemu i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).
  2. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Kursów przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
  3. Korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów lub baz danych.
  4. Zabroniona jest publiczna prezentacja treści Kursu i materiałów dodatkowych poza funkcjonalnościami Serwisu Internetowego.
  5. Zabronione jest udostępnianie Kursów innym osobom lub podmiotom, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie treści Kursów w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących przez Użytkowników.
  6. Użytkownik wykorzystujący Kursy w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych i in.

 

§12 Postępowanie reklamacyjne i niezgodność z umową

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie lub elektronicznie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 lub adres e-mail: redakcja@grupaimage.pl-. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. login w systemie,
  3. adres zamieszkania zgłaszającego,
  4. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  5. wskazanie żądań składającego reklamację
 3. Operator Systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator Systemu.
 6. Prawo do składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu internetowego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, punktach 7 oraz następne, przysługuje Klientom będącymi Konsumentami w przypadku, gdy zakupiona Usługa jest niezgodna z umową.
 7. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z umową mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres e-mail.
 8. W przypadku Użytkownika Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, odpowiedzialność Operatora systemu z tytułu rękojmi jest wyłączona i pozostałe zapisy niniejszego paragrafu 12 nie znajdują zastosowania.
 9. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Klient ma prawo żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Operator systemu doprowadza Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. W przypadku niezgodności Usługi z umową oraz po uprzednim bezskutecznym skorzystaniu z uprawnienia określonego w pkt. 4. powyżej, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, gdy:
  1. a)      doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. b)      Operator serwisu nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  3. c)       brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Operator serwisu próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. d)      brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 4 powyżej;
  5. e)      z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

 1. Operator systemu po otrzymaniu reklamacji (zawierającej żądanie określone w pkt. 9 lub 10 powyżej), ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 2. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Klientom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Klient uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§13 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator Systemu nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Operator Systemu nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika.

§14 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Operator Systemu informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości opisującej zmiany Regulaminu.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej https://www.e-prawojazdy.eu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkowników Serwisu Internetowego, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Użytkownika, Operator Systemu informuje o zmianie Regulaminu przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 5. Użytkownikom Serwisu Internetowego, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto Użytkownika, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik Serwisu Internetowego może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika Serwisu Internetowego, który dokonał rejestracji i posiada konto Użytkownika, równoznaczne jest z rezygnacją z Usług i dezaktywacją konta Użytkownika.
 7. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Użytkowników Serwisu Internetowego, którzy:
  1. nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 5 powyżej;
  2. dokonali aktywacji Kodu aktywacyjnego/ którzy po raz pierwszy zalogowali się do systemu, po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 8. Usunięcie konta Użytkownika lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem Internetowym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Operator Systemu może publikować w Serwisie bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.
 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r. poz. 880 t.j. z późn. zmianami).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem „e-prawojazdy.eu” będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Operator serwisu może publikować w Serwisie „e-prawojazdy.eu bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.